PZD GORLICE - Strona główna

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Aktualności

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Dodano: 2014-03-21 12:28:51

Gorlice, 21.03.2014 r.

INFORMACJA  O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn.zm.) informuje, że w trakcie przygotowania jest zadanie: „Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi   powiatowej  nr 1467 K (ul. Sikorskiego)  na odcinku od 0+000 do 1+245 i od 1+245 do 2+265 droga na terenie gminy Gorlice  wraz z rozbudową skrzyżowania  z DW 977, z ul. Korczak – Wspólna (rondo),  ul. Wyszyńskiego. Rozbudowa ul. Wincentego Pola  w km 0+000  do 0+250 oraz ul. Kołłątaja  od ronda (DW977)  do skrzyżowania z ul. Krakowską, Stróżowską. Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1472 K (ul. Michalusa)  na odcinku od 0+000 do 0+614 (od ronda do przejazdu kolejowego – wraz z przejazdem kolejowym)”

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach  uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
ul. Słoneczna 7
38-300 Gorlice

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl  art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 39 ust. 7 tejże ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach – www.pzdgorlice.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Czytaj dalej

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Repu

Dodano: 2014-02-21 13:08:55

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -  Republika Słowacka 2007-2013.

Czytaj dalej

Przetargi

Budowa przepustu w ciagu drogi powiatowej 1477K Skołyszyn - Harklowa - Wójtowa - Lipinki w km 8+350 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzono: 2016-06-15 14:43:37

Czytaj dalej

OZNAKOWANIE POZIOME NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU GORLICKIEGO - art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzono: 2016-05-25 11:49:55

Czytaj dalej

Utrudnienia na drogach

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej w Libuszy

Dodano: 2016-06-21 11:13:50

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 1480 K Rozdziele - Lipinki - Libusza Ogniwo - Kobylanka w m. Libusza

Czytaj dalej

Informacja o zmianie organizacji ruchu na ul. Michalusa

Dodano: 2016-05-06 14:41:24

Informacja o zmianie organizacji ruchu na ul. Michalusa w związku z przebudową drogi.

Czytaj dalej